Eclipse och TDD

Eclipse är ganska svagt utrustat från start för att köra TDD effektivt. Det verkar inte komma ifrån att code completion måste utföras med CTRL+mellanslag – här kommer IntelliJ för alltid lysa med sin vackerhet (där mellanslag eller tab är “markören” som kollar om den skall auto-complete:a).

Favorites

Följande klasser är bra att peta in i varje workspace Window » Preferences » Java » Editor » Content Assistant » Favorites:

 • java.util.Arrays.*
 • java.util.Collections.*
 • org.junit.Assert.*
 • org.mockito.BDDMockito.*
 • org.mockito.Matchers.*
 • org.mockito.Mockito.*
 • org.mockito.MockitoAnnotations.*

Templates

Börja med att ta bort  alla SWT, ta bort test för JUnit 3.

WORK IN PROGRESS!

before

${staticImport:importStatic('org.mockito.MockitoAnnotations.initMocks')}
@${beforeAnnotation:newType(org.junit.Before)}
public void ${setup}() throws Exception {
 initMocks(this);
 testee = new ${cursor};
}

Det är givetvis trevligare med @RunWith(MockitoJUnitRunner.class). MoreUnit kan hjälpa till med att sätta upp detta.

mock

@Mock private ${type} ${mock};

bdd – BDD-ish Test

@Test public void statement() throws Exception {
  given(${mock}.${method}).willReturn(${value});

  // WHEN ${when}
  ${testee}.${act};

  // THEN ${then}
  verify(${mock}).${method}(${arguments});
}

tdd – TDD test

@Test public void statement() throws Exception {
  // Arrange
  // Act
  // Assert
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.